STANDARDIN MUKAISESTI KÄSITELTY VESI

Suomen standardisoimisliitto SFS ry on päivittänyt toukokuussa 2014 (suomalaisen sekä eurooppalaisen standardin)
EN 12828:2012+A1:2014
”Heating systems in buildings. Design for water-based heating systems”

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät. Vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien suunnitelma vuodelta 2012.
 -päivityksessä on huomioitu vedenlaatu. Tässä viitataan eurooppalaiseen standardiin VDI 2035.
-Nykyaikaiset prosessit sekä järjestelmät vaativat korkeampaa teknistä veden laatua.

 Vastuu

Suunnittelulla täytyy varmistaa, että lämmityskierron osalta noudatetaan ohjearvoja. Käyttöönottoparametrit on säilytettävä laitteistokirjassa, jonka asentajan tai suunnittelijan tulee luovuttaa omistajalle. Laitteistokirjan pitämisestä on sen jälkeen vastuussa omistaja.

Arvot

VDI 2035 erottelee vähäsuolaisen ja suolapitoisen toimintatavan. Koska ruostumisen todennäköisyys yleensä alenee lämmityskiertoveden sähkönjohtavuuden laskiessa, käytännössä suositaan usein vähäsuolaista toimintatapaa. Vähäsuolainen käyttö edellyttää suolan poistoa vedestä < 100 μS/cm, sallii lämmityspiiriveden happipitoisuuden 0,1 mg/l ja vaatii pH-arvoa 8,2–10,0.

Kemikaalien lisääminen täytyy VDI 2035 mukaan rajoittaa poikkeuksiin.

Lämmitysjärjestelmän takuuaika

Suurin osa valmistajista yhdistää takuun vedenlaatua ylläpitäviin komponentteihin.

 

Käsitellyllä vedellä järjestelmät toimivat optimaalisella tavalla!

  • lisäävät rakenneosien käytettävyyttä
  • laskevat tuotantokustannuksia
  • nostavat energiatehokkuutta
  • mahdollistavat laitteistojen takuun ja kuluttajasuojan